....

Cast stone is a material made with natural aggregates and cementitious binder that is intended to resemble and be used in a similar way to natural stone.

..

Η αναδομημένη πέτρα είναι ένα υλικό κατασκευασμένο από φυσικά αδρανή στοιχεία και με συνδετικό υλικό το τσιμέντο , προσομοιάζει στην χρήση και στην όψη με την φυσική πέτρα.

....


....

What is cast stone?

..

Τι εΙναι η αναδομημΕνη πΕτρα?

....

 

....

Cast stone is created with the mixing and treatment of fine and coarse raw materials such as cement, sand, ground rock or grit. While maintaining the advantage of natural stone, cast stone enjoys many added advantages to those of natural stone.

 • It can be manufactured to imitate or recreate almost all natural stone.

 • It can be manufactured in any colour –bearing in mind that the material reacts just like natural stone and will portray faint differentiations.

 • It can be manufactured to have any surface texture – from smooth to rough.

 • It can imitate various level of corrosion, and is therefore suitable for renovations.

 • It is more resilient to cracking.

 • It can be more affordable that certain types of natural stone.

 • It can be moulded more easily to special constructions.

..

Η αναδομημένη πέτρα είναι ένα υλικό που κατασκευάζεται με φυσικά συμφύρματα ορυκτών σωματιδίων και τσιμέντο (συνδετικό υλικό) που προορίζεται να μοιάσει και να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο όπως η φυσική πέτρα. Δημιουργείται με την ανάμιξη και επεξεργασία πρώτων υλών όπως τσιμέντο, άμμο, αλεσμένα πετρώματα ή αμμοχάλικα. Διατηρώντας τα πλεονεκτήματα της φυσικής πέτρας η αναδομημένη πέτρα υπερβαίνει τα βασικά μειονεκτήματά της φυσικής.

 • Μπορεί να μιμηθεί ή να αναπαραγάγει σχεδόν όλα τα φυσικά πετρώματα.

 • Μπορεί να αποδώσει οποιοδήποτε χρωματισμό (λαμβάνοντας υπόψιν φυσικά ότι το υλικό αντιδρά σαν τη φυσική πέτρα και το χρώμα θα παρουσιάζει αμυδρές διαφοροποιήσεις).

 • Μπορεί να αποδώσει οποιαδήποτε υφή (από λεία μέχρι τραχιά).

 • Κατασκευάζεται ώστε να μιμηθεί διάφορες εκτάσεις διάβρωσης , και συνεπώς είναι ιδανικό για αναπαλαιώσεις κτηρίων.

 • Είναι πιο ανθεκτική στο χρόνο, και στις ρωγμές.

 • Προσφέρει τη δυνατότητα μιας πιο οικονομικής λύσης σε σχέση με κάποια ακριβά πετρώματα.

 • Μπορεί να διαμορφωθεί πιο εύκολα σε ειδικές κατασκευές.

 • Μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση άλλων υλικών στη δημιουργία ξεχωριστών κατασκευών.

....

....

Cast stone is used worldwide as structural material for the creation of architectural details, facades, decorative products, floorings and for other applications in buildings and other structures.

Marathon Stone follows the Specifications for Cast Stone produced by the UK Cast Stone Association.

Read more about Marathon Stone specifications for the manufacturing of Cast Stone [PDF]

..

Η αναδομημένη πέτρα χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως δομικό υλικό για τη δημιουργία αρχιτεκτονικών στοιχείων, προσόψεων, διακοσμητικών αντικειμένων, δαπέδων και για άλλες εφαρμογές στην δόμηση κτηρίων και άλλων κατασκευών.
Η αναδομημένη πέτρα κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνή και άλλα εθνικά πρότυπα σε ότι αφορά τις φυσικές ιδιότητες, χρήση πρώτων υλών και κατασκευής του υλικού.

Η Marathon Stone ακολουθεί τις προδιαγραφές που διατυπώνει το UK Cast Stone Association.

Διαβάστε περισσότερα για τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής αναδομημένης πέτρας που ακολουθεί η Marathon Stone [PDF]

....

 

....

Production procesS

..

διαδικασια παραγωγης

....

 
 

....

Marathon Stone uses two main methods of production depending on surface and structural requirements.

..

Η εταιρεία Marathon Stone χρησιμοποιεί δύο κύριες μεθόδους παραγωγής, ανάλογα με την επιθυμητή υφή της επιφάνειας και τις κατασκευαστικές ανάγκες.

....

....

The semi-dry method

The semi-dry method, as the name implies, uses a low water content or ‘earth moist’ mix. The mix includes carefully selected aggregates, graded so that excellent compaction is obtained thus yielding very strong, dense products.

Compaction of the material is achieved using pneumatic hammers, ramming the material against stiff formers. After compaction the products are usually demoulded immediately. Depending on the difficulty and complexity of the shape it is possible to make considerable numbers of copies in an eight hour shift.

Dry cast stone units generally require very little surface finishing as the process itself produces a limestone like quality. However if necessary the surface can be tooled and sanded etc.

Curing is usually done in our direct fire steam curing chambers. This process produces very hard edges, greater impermeability, greater strength and tougher surfaces owing to carbonization.

The semi-dry method is most suitable for architectural items such as coping, cornices, balustrading, window and door surrounds etc. – also for garden ornaments such as, pots, urns, fountains, seating etc. Certain items wherever necessary can be reinforced.

..

Η μέθοδος Semi-dry cast
Η semi-dry μέθοδος, χρησιμοποιεί ένα μίγμα χαμηλής περιεκτικότητα νερού αντίστοιχο της υγρής άμμου. Το μίγμα περιλαμβάνει προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, που αξιολογούνται έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη συμπίεση για την παραγωγή ισχυρών, στερεών προϊόντων.

Η συμπίεση του υλικού επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας αεροκίνητα σφυριά που εμβολίζουν το μείγμα σε καλούπια. Μετά από συμπίεση κάθε τεμάχιο εξάγεται αμέσως απ’το καλούπι. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του τεμαχίου είναι δυνατό να γίνουν σημαντικοί αριθμοί αντιγράφων σε ένα οκτάωρο.

Τα προϊόντα της μεθόδου dry cast απαιτούν γενικά πολύ λίγη επέμβαση δεδομένου ότι η ίδια η διαδικασία δίνει την ποιοτική υφή ασβεστόλιθου. Εντούτοις εάν είναι απαραίτητο η επιφάνεια μπορεί να σμιλευτεί και να γυαλιστεί κ.λπ.

Το ωρίμανση γίνεται συνήθως σε κλίβανους υγρού καπνού. Αυτή η διαδικασία κάνει τις άκρες ιδιαίτερα σκληρές, με λιγότερη απροφροφητικότητα, και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα εξ αιτίας της «ανθράκοποίησης». Η μέθοδος semi-dry είναι η καταλληλότερη για αρχιτεκτονικά στοιχεία όπως γείσα, πορτοσιές, κιγκλιδώματα, κορνίζες κ.λπ. – όπως επίσης και για διακοσμητικά κήπου όπως, γλάστρες, κιούπια, σιντριβάνια, καθίσματα κ.λπ. Ορισμένα προϊόντα μπορούν να ενισχυθούν εάν είναι απαραίτητο. μ

....

....

Wet-cast method

This process uses a higher water content than semi-dry and results in a very dense product with a cube strength approaching 50Mpa or more.

Compaction is achieved using a combination of conventional methods – table vibration, poker or attached vibration or vacuum casting, the latter being used for relatively small items.

The wet cast method usually yields one piece per mould per day and this is always taken into account when calculating delivery deadlines.

Most products after demoulding are either tool finished, sanded, acid etched or otherwise treated to get the required stone texture.

..

Η μέθοδος Wet-cast
Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί μείγμα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό από τη semi-dry, η οποία δημιουργεί ένα πολύ πυκνό προϊόν με δύναμη κυβικού που πλησιάζει τα 50Mpa ή και περισσότερο.

Η συμπίεση επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό συμβατικών μεθόδων – επιτραπέζια δόνηση, θερμική ή συνδεόμενη δόνηση, vacuum casting, η τελευταία απ’ τις οποίες χρησιμοποιείται για σχετικά μικρά αντικείμενα.

Η wet-cast μέθοδος παράγει συνήθως ένα κομμάτι ανά καλούπι ημερισίως και αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά την υπολογισμό του χρόνου παράδοσης.

Τα περισσότερα προϊόντα μετά από την εξαγωγή τους από το καλούπι δουλεύονται με εργαλεία, γυαλίζονται, τρίβονται με οξύ, ή επεξεργάζονται με άλλους τρόπους ώστε να πάρουν την επιθυμητή υφή.

....

 

....

Curing & Drying

..

ΩρΙμανση και ΣΤΕΓΝΩΜΑ

....

 

....

Most of Marathon Stone products are cured in a special direct fire steam curing chamber built especially for us by Kraft Energy in Germany. Besides extremely effective curing, this process also hardens the surface of the products by carbonization.

..

Τα περισσότερα από τα προϊόντα της Marathon Stone ωριμάζουν σε ένα ειδικό κλίβανο υγρού καπνού -που κατασκευάστηκε με δικές μας προδιαγραφές από την Kraft Energy στη Germany. Πέρα από την αποτελεσματικότατη ωρίμανση, η διαδικασία σκληραίνει την επιφάνεια των προϊόντων μέσω ανθρακοποίησης.

....

....

If required we use gas fired drying chambers for preparation of products prior to sealing.

..

Εάν είναι απαραίτητο στην αποξήρανση χρησιμοποιούμε θαλάμους αερίου για την προετοιμασία των προϊόντων πριν την τελική επεξεργασία τους.

....ms-icon-vsmall.png
English
Greek