....

GRC is used worldwide to manufacture a vast range of precast products for the building and civil engineering industries.

..

To GRC χρησιμοποιείται παγκοσμίως από την οικοδομική και μηχανολογική βιομηχανία, για την κατασκευή μιας μεγάλης γκάμας προκατασκευασμένων δομικών προϊόντων.

....


....

What is GRC?

..

Τι ειναι το GRC?

....

 

....

GRC is a cement-based composite material reinforced with alkali-resistant fibres. The fibres add flexural, tensile and impact strength. Τhe resulting material allows the production of strong, yet lightweight, products used in architectural, civil engineering and many other applications.

GRC is not a single material but a family of materials with different properties tailored to suit particular applications. The properties of GRC vary with the production method, the amount and type of glass fibre and the composition of the cementitious matrix.

..

Το GRC (Glass Fibre Reinforced Concrete) πρόκειται για ένα σκυρόδεμα ενισχυμένο με ειδικές υαλοΐνες (ανθεκτικές στα αλκάλια). Οι ίνες προσθέτουν αντοχή κάμψης, τάνυσης και κρούσης. Το προκύπτον υλικό επιτρέπει την παραγωγή ισχυρών, όμως ελαφριών, προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην αρχιτεκτονική, στην μηχανική και σε πολλές άλλες εφαρμογές.

Το GRC είναι ένα μίγμα από υλικά διαφορετικών ιδιοτήτων το οποίο προσαρμόζεται στη επικείμενη χρήση και εφαρμογή του υλικού. Οι ιδιότητες του GRC ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής, την ποσότητα και τον τύπο της υαλοΐνας, καθώς και της σύνθεση της μάζας του σκυροδέματος.

....

....

Whereas traditional concrete is classified by its compressive strength (C40 etc.), GRC is classified by reference to its characteristic flexural strength (termed in the industry as Modulus of Rupture or MOR).

..

Ενώ το απλό μπετόν ταξινομείται σύμφωνα με τη αντοχή συμπίεσης (C40 κλπ.), το GRC ταξινομείται σε σχέση με την αντοχή κάμψης η οποία ονομάζεται Modulus of Rupture (συντελεστής θλάσης)- ή MOR

....


....

Application and uses of GRC

..

Εφαρμογες και χρησεις του GRC

....

 

....

GRC is used worldwide to manufacture a vast range of precast products for the building and civil engineering industries.
GRC can be formed into thin sectioned lightweight elements and provides designers, architects and engineers with substantial advantages when compared to other traditional concrete materials.

  • Easily moulded to reproduce shapes, details and textures.

  • High strength results in thin sections, which are lightweight and easy to handle.

  • Can be coloured with pigments, paints and natural exposed stone facings.

..

To GRC χρησιμοποιείται παγκοσμίως από την οικοδομική και μηχανολογική βιομηχανία, για την κατασκευή μιας μεγάλης γκάμας προκατασκευασμένων δομικών προϊόντων.

Το GRC μπορεί να διαμορφωθεί σε ελαφριά τμηματοποιημένα τεμάχια και έτσι παρέχει στους σχεδιαστές, τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ουσιαστικά πλεονεκτήματα όταν συγκρίνεται με άλλα παραδοσιακά υλικά τσιμέντου.

  • Μορφοποιείται εύκολα και ως εκ τούτου είναι ιδανικό για αναπαραγάγει μορφές, λεπτομέρειες και υφές.

  • Συνδυάζει την υψηλή αντοχή με τις λεπτές επιφάνειες, οι οποiες είναι ελαφριές και εύκολες στο χειρισμό.

  • Μπορεί να χρωματιστεί με χρωστικές ουσίες, χρώματα ή να αποδώσει το φυσικό χρώμα της πέτρας.

....

....

For convenience of specification, GRC is graded into three categories, each grade representing numerically the characteristic MOR value. Marathon Stone ensures the highest quality GRC is manufactured in accordance with the best practices from across the world and particularly, the International Glassfibre Reinforced Concrete Association “Specification for the manufacture, curing and testing of GRC products” [PDF] is a major reference.

..

το GRC χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, όπου κάθε κατηγορία αντιστοιχεί στην αριθμητική αξία του συντελεστή MOR κάτι που διευκολύνει τις προδιαγραφές. Η Marathon Stone διασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα, σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές διεθνώς. Η Marathon Stone ακολουθεί κατά βάση τις προδιαγραφές που διατυπώνει το International Glassfibre Reinforced Concrete Association με τίτλο “Specification for the manufacture, curing and testing of GRC products” [PDF].

....


....

Production procesS

..

Μεθοδοι Παραγωγης

....

 

....

The properties of GRC vary according to the production method, mix design, and the type and content of the alkali-resistant glass fibre. 

..

Οι ιδιότητες του GRC ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής, το μίγμα, καθώς και τον τύπο και ποσότητα των υαλοΐνών. 

....

....

Marathon Stone employs three methods of production depending on the characteristics and application of the final product.

..

Η Marathon Stone χρησιμοποιεί τρεις μεθόδους παραγωγής ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή του τελικού προϊόντος.

....

 

....

Cast premix

As the name suggests the glass fibre is mixed into the cementitious slurry and the resulting material is poured or pumped into moulds and compacted using vibration or by using special self compacting or other additives in the mix.


The premix process can be easily automated and is often chosen for standard product manufacture. The moulds used are more complex than those for the spray process as they usually require core moulds as well. The mechanical properties are lower but they are consistent allowing optimum design.

..

Cast premix

Σε αυτή τη μέθοδο, η υαλυΐνα αναμιγνύεται με το σκυρόδεμα και το προκύπτον υλικό χύνεται ή αντλείται σε καλούπια όπου συμπιέζεται χρησιμοποιώντας δόνηση ή με τη χρήση ειδικής αυτοσυμπίεσης ή άλλων πρόσθετων ουσιών στο μίγμα.


Η διαδικασία Cast premix μπορεί να αυτοματοποιηθεί εύκολα και επιλέγεται συχνά για την κατασκευή τυποποιημένων προϊόντων. Τα καλούπια που χρησιμοποιούνται είναι πιο σύνθετα από εκείνα της διαδικασίας hand-spray δεδομένου ότι απαιτούν συνήθως και εσωτερικό καλούπι. Οι μηχανικές ιδιότητες του είναι χαμηλότερες αλλά είναι σταθερές επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του σχεδίου.

....

....

Hand spray

Hand Spray is the most versatile and popular production technique. A special spray gun is used to simultaneously deposit chopped glass fibre and slurry into a mould. This is then compacted by hand using a spring roller. More layers are then sprayed and compacted until the required thickness is achieved. The spray technique allows high glass percentages to be used and this gives high strength mechanical properties. In turn this allows for reduced skin thickness and lighter products.

..

Hand spray

Η μέθοδος Hand Spray -ψεκασμός με το χέρι-είναι η πιο ευπροσάρμοστη και δημοφιλής τεχνική παραγωγής. Ένα ειδικό πυροβόλο ψεκασμού χρησιμοποιείται για να ψεκάσει ταυτόχρονα την τεμαχισμένη υαλοΐνα και τον χυλό σε ένα καλούπι. Έπειτα αυτό συμπιέζεται με το χέρι χρησιμοποιώντας έναν ελατηριωτό κύλινδρο (spring roller). Στη συνέχεια ψεκάζονται και συμπιέζονται πρόσθετα στρώματα έως ότου επιτευχθεί το απαραίτητο πάχος. Η τεχνική ψεκασμού επιτρέπει υψηλά ποσοστά γυαλιού να χρησιμοποιηθούν και αυτό δίνει μηχανικές ιδιότητες υψηλής αντοχής. Με τη σειρά αυτό επιτρέπει μειωμένο πάχος και ελαφρύτερα προϊόντα.

....

....

Sprayed premix

This is a combination method where the premixed material is sprayed into the mould. It combines the advantages of both methods and is becoming the method of choice for many small architectural items.

..

Sprayed premix

Αυτή είναι μια μέθοδος που συνδυάζει στοιχεία της μεθόδου Cast Premix και κάποια της μεθόδου Hand Spray, και όπου το μίγμα ψεκάζεται στο καλούπι. Αυτή η μέθοδος συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων και επιλέγεται συνήθως για την κατασκευή μικρών αρχιτεκτονικών στοιχείων.

....


....

Properties of GRC

..

Ιδιοτητες του GRC

....

 
Property Units Hand spray Premix
Fibre content Wt.% 4-5 1.5-3.5
Density (dry) g/cm3 1.8 – 2.1 1.8 – 2.1
Flexural strength LOP N/mm2 6 – 10 5 – 10
Flexural strength MOR N/mm2 18 – 30 5 – 15
Compressive strength N/mm2 40 – 70 50 – 80
Tensile strength UTS N/mm2 8 – 12 3 – 6
Tensile strength BOP N/mm2 4 – 6 3 – 5
Thermal conductivity w/m°C 0.9 – 1.5 0.9 – 1.5
Thermal expansion coefficient x10-6/°C 7 – 12 7 – 12

....

Premix strengths are generally lower than those of the Traditional Spray method due to lower AR Glass fibre reinforcement contents, higher water/cement ratios, shorter fibre lengths and 3-dimensional fibre orientation.

The Hand spray technique can produce the highest strengths due to a high AR Glass fibre content, low water/cement ratio, long fibre length and planar fibre orientation.

Sprayed premix gives consistent mechanical properties similar or higher than those obtained with vibration cast premix.

..

Η αντοχή της μεθόδου Cast Premix είναι γενικά πιο μικρή από αυτήν της μεθόδου Spray λόγω της μικρότερης περιεκτηκότητας της σε υαλοΐνες AR, μεγαλύτερη αναλογία νερού/ τσιμέντου, μικρότερου μήκους ινών και τρισδιάστατου προσανατολισμού των ινών.

Η μέθοδος Hand spray επιτυγχάνει υψηλότερες αντοχές λόγω της υψηλής περιεκτικότητας AR υαλοινων, μικρής αναλογίας νερού/ τσιμέντου, μεγαλύτερου μήκους ίνας και επίπεδου προσανατολισμού των ινών.

Η μέθοδος Sprayed Premix δίνει σταθερές μηχανικές ιδιότητες παρόμοιες ή υψηλότερες από εκείνες που λαμβάνονται με τη τεχνική της δόνησης του Cast premix.

....


....

Featured projects

..

ΕΡΓΑ

....

....

Office Building Façade in Athens

..

ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

....

....

National Greek Theatre

..

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

....

....

Project on Antiparos

..

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ

....


 

Find out more

Name *
Name
Privacy *
Marathon Stone would also like to send you future updates about our business and products occasionally by email. Do you accept?

ms-icon-vsmall.png
English
Greek